<< Tagasi

Mõisted Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrustest nr 853/2004 ja 854/ 2004.

Liha - Kodukabiloomade, kodulindude, jäneseliste, ulukite söödavad osad, sealhulgas veri.

Kodukabiloomad – koduveised (sealhulgas liigid Bubalus ja Bison), sead, lambad ja kitsed ning kodukabjalised.

Kodulinnud – tehistingimustes peetavad linnud, sealhulgas kodulindudeks mitte peetavad linnud, keda siiski peetakse tehistingimustes koduloomadena, välja arvatud silerinnalised linnud.

Jäneselised – küülikud, jänesed ja närilised.

Tehistingimustes peetavad ulukid – tehistingimustes peetavad silerinnalised linnud ja kodukabiloomad.

Väikeulukid – vabalt looduses elavad looduslikud jahilinnud ja jäneselised.

Suurulukid – vabalt looduses elavad looduslikud maismaaimetajad, kes ei kuulu väikeulukite mõiste alla.

Rümp – looma kere pärast tapmist ja korrastamist.

Värske liha – liha, millele pole rakendatud muud säilitusprotsessi peale jahutamise, külmutamise või kiirkülmutamise, sealhulgas vaakumpakendatud või kontrollitud rõhu all pakendatud liha.

Rups – muu värske liha kui rümp, sealhulgas siseelundid ja veri.

Siseelundid – rinna-, kõhu- ja vaagnaõõne organid, samuti hingetoru ja söögitoru ning lindude puhul pugu.

Hakkliha – konditustatud liha, mis on hakitud osakesteks ja sisaldab vähem kui 1 % soola.

Lihamass – toode, mis on saadud liha eraldamisel lihaga kaetud kontidelt pärast konditustamist või kodulinnurümpadelt, kasutades mehaanilisi vahendeid, mille tulemuseks on lihaskiu struktuuri hävimine või muundumine.

Lihavalmistised – värske liha, sealhulgas osakesteks tükeldatud liha, millele on lisatud toiduaineid, maitseaineid või lisaaineid või mida on töödeldud viisil, millest ei piisa liha sisemiste lihaskiudude struktuuri muutmiseks ja seega värske liha omaduste kaotamiseks.

Tapamaja – ettevõte selliste loomade tapmiseks ja korrastamiseks, mille liha on mõeldud inimtoiduks.

Lihalõikusettevõte – ettevõte, mida kasutatakse liha konditustamiseks ja/või tükeldamiseks.

Ulukite käsitsemiseettevõtte – mis tahes ettevõte, milles küttimise järel saadud ulukeid ja ulukiliha valmistatakse ette turuleviimiseks.

Ametlik kontroll — pädeva asutuse poolt läbi viidud kontroll, mille abil tõendatakse vastavust toidualastele õigusaktidele, sh loomade tervist ja loomade heaolu käsitlevatele eeskirjadele.

Tõendamine — uurimise ja objektiivse tõendusmaterjali esitamise teel kindlaksmääratud nõuete täitmise kontrollimine.

Pädev asutus — liikmesriigi keskasutus, mis on pädev sooritama veterinaarkontrolli, või keskasutuse poolt selleks volitatud mis tahes muu asutus.

Audit — süstemaatiline ja sõltumatu kontroll, et määrata kindlaks, kas tegevused ja nende tulemused vastavad kavandatud korrale, kas kõnealust korda rakendatakse tõhusalt ning kas see kord sobib eesmärkide saavutamiseks.

Inspekteerimine — ettevõtete, loomade ja toidu ning nende töötlemise inspekteerimine, toidukäitlemisettevõtete ning nende juhtimis- ja tootmissüsteemide inspekteerimine, mis hõlmab dokumentide, valmistoodetega katsete tegemise ja söötmistavade inspekteerimist ning tootmise sisendite ja väljundite päritolu ja sihtkoha inspekteerimist, et kontrollida vastavust juriidilistele nõuetele kõikidel juhtudel.

Riiklik veterinaararst — veterinaararst, kes on käesoleva määruse kohaselt pädev tegutsema riikliku veterinaararstina ja on pädeva asutuse poolt määratud.

Heakskiidetud veterinaararst — veterinaararst, kelle pädev asutus on määranud enda nimel läbi viima ametlikke erikontrolle ettevõtetes.

Riikliku veterinaararsti abi — isik, kes on käesoleva määruse kohaselt pädev tegutsema riikliku veterinaararsti abina, kelle pädev asutus on määranud ning kes töötab riikliku veterinaararsti alluvuses ja tema vastutusalas.

Tervisemärk — märk, millega märgistamine tõendab, et ametlikud kontrollid viidi läbi käesoleva määruse kohaselt.


<< Tagasi