<< Tagasi

Vastused:

NB! Õiged vastused on kirjutatud rasvases kirjas.

1. Mida tähendab ante mortem hindamine?
Ante mortem hindamine tähendab tapa-eelset kontrolli.

2. Mida tähendab post mortem hindamine?
Post mortem hindamine tähendab tapa-järgset kontrolli.
3. Kes võivad läbiviia tapaloomade inspekteerimist?

4. Kas ante ja post mortem hindamine on :
a) teineteisest sõltumatud inspekteerimise osad
b) lahutamatud inspekteerimise osad
c) valikuline ning inspekteerimiseks valitakse neist üks

5. Millised on kohustuslikud sisselõiked sigade inspekteerimisel?
Tavapäraselt sigadele tapajärgsel kontrollil sisselõikeid ei tehta. Sisselõikeid ja palpeerimist kasutatakse ainult teatavate kahtluste korral.

6. Mida tuleb täidendavalt uurida hallide ja valgete hobuste post mortem hindamisel?
Kõiki halle või valgeid hobuseid tuleb kontrollida melanoosi ja melanoomide suhtes, uurides pärast ühe õlaliigesepiirkonna liite vabastamist õlaliigestest allpoole jäävaid abaluu lihaseid ja lümfisõlmi. Neerudpaljastatakse ja neid uuritakse, lõigates kogu neeru.

7. Kirjeldage 6 juhtu, kui liha on inimtoiduks kõlbmatu.
a) see pärineb loomadelt, kes ei ole läbinud tapaeelset kontrolli, välja arvatud kütitud metsikud ulukid;
b) see pärineb loomadelt, kelle rups ei ole läbinud tapajärgset kontrolli, kui käesolevas määruses või määruses (EÜ) nr 853/2004 ei ole sätestatud teisiti;
c) see pärineb loomadelt, kes on enne tapmist surnud, surnult sündinud, sündimata või alla seitsme päeva vanustena tapetud;
d) see on tingitud torkekohtade silumisest;
e) see pärineb loomadelt, kes on haigestunud OIE A-nimekirjas või vajaduse korral OIE B-nimekirjas nimetatud haigustesse, kui IV jaos ei ole sätestatud teisiti;
f) see pärineb loomadelt, kes on haigestunud mõnda generaliseerunud haigusesse, nt generaliseerunud septitseemia, mädaveresus, tokseemia või vireemia;
g) see ei vasta ühenduse õigusaktides kehtestatud mikrobioloogilistele kriteeriumidele;
h) sellel ilmneb parasitaarne infestatsioon, kui IV jaos ei sätestata teisiti;
i) see sisaldab jääkide või saasteainete koguseid, mis ületavad ühenduse õigusaktides kehtestatud tasemeid. Asjakohase taseme ületamisel tuleb vajaduse korral teha lisaanalüüse;
j) see pärineb loomadelt või rümpadelt, mis sisaldavad keelatud ainete jääke, või loomadelt, keda on ravitud keelatud ainetega, ilma et see piiraks täpsemaid ühenduse õigusakte;
k) see sisaldab maksa ja neere üle kahe aasta vanustelt loomadelt, kes on pärit piirkondadest, kus direktiivi 96/23/EÜ artikli 5 kohaselt heakskiidetud kavade rakendamise käigus on ilmnenud, et raskemetalle on keskkonnas arvukalt;
l) seda on ebaseaduslikult töödeldud saastusest puhastavate ainetega;
m) seda on ebaseaduslikult töödeldud ioniseerivate või UV-kiirtega;
n) see sisaldab võõrkehi (välja arvatud looduslike ulukite küttimisel kasutatav materjal);
o) see ületab ühenduse õigusaktide kohaselt kehtestatud suurimaid lubatud radioaktiivsuse tasemeid;
p) see viitab patofüsioloogilistele muutustele, ebatavalisele koostisele, ebapiisavale veretustamisele (välja arvatud looduslike ulukite puhul) või organoleptilistele anomaaliatele, eelkõige sugupoolele iseloomulik tugev lõhn;
q) see pärineb kõhnunud loomadelt;
 r) see sisaldab määratletud riskiteguriga materjali, välja arvatud juhul, kui see on ühenduse õigusaktides lubatud;
s) selles on näha mustus, fekaalne või muu saastumine;
t) see sisaldab verd, mis võib olla risk inimeste või loomadele tervisele, see võib olla sinna sattunud tapmisprotsessi kestel tekkinud saastumise tõttu;
u) see võib riikliku veterinaararsti arvates kogu asjakohase teabe uurimise järeldusena olla tervisele kahjulik või on mis tahes muul põhjusel inimtoiduks kõlbmatu.

8. Millisel põllumajandusloomal on kõige enam lümfisõlmi?
Hobusel

9.Kas on tegemist mingi haigusega, kui avastate veiste post mortem hindamisel punakasmustad trahheobronhaal- ja mediastinaallümfisõlmed?
Vanemate veiste trahheobronhaal- ja mediastinaallümfisõlmed on sageli pigmenteerunud ja seepärast pruunikasmustad.


10. Kas ante mortem hindamist teostavad inspektorid peavad kontrollima ka tapaloomade veoks kasutatate sõidukite puhtust?
Ante mortem inspektorid peavad nõudma ja kindlustama, et loomaveokeid puhastatakse ning desinfitseeritakse.

<< Tagasi